RRI 5054 — kuka olet?

Pentti Stenman, Tuomarila

Julkaistu DX-Kuuntelijassa 2 1973

Suuren radioyhtiön paikallisaseman sijainnin selvittäminen on vaikea teh­tävä kokeneellekin kuuntelijalle, jos riittävät tiedot puuttuvat. Yhtiön nimi selviää usein melko vaivattomasti mut­ta tästä eteenpäin meneminen voi jos­kus olla vaikeaa. Paikallisaseman si­jaintiin ei sitä paitsi usein kiinnitetäkään huomiota jos yhtiön nimi saadaan selville, kertoohan taajuusluettelo lo­put. Mutta entä jos lista ei tunne mi­tään k.o. taajuudelle sopivaa asemaa tai jopa kertoo omiaan? Entä jos pai­kallisaseman taajuus on muuttunut tai asema on kokonaan uusi tai käyttää uutta nimeä? Taajuudella 5054 kHz sijaitsevan indonesialaisen aseman tun­nistamisen vaiheet ovat kiinnostava, joskaan ei kovin tyypillinen esimerkki tästä.

Makassar & Co. 4719

Puolitoista vuotta sitten, lokakuun alussa 1971 Suomessa kuultiin RRI Makassar uudella taajuudella 4719, jonne se oli siirtynyt 4752 kHz:ltä. En tiedä, kuka uuden taajuuden ensim­mäisenä kuuli, sillä DXK:n loki on harvinaisen vähän valaiseva tässä suh­teessa. Päivämäärä oli kuitenkin 9.10.71. Vuoden 1972 alussa ilmestynyt WRTH ei kuitenkaan noteerannut tä­tä taajuutta, ilmestyihän esim. DXK 11/71 vasta marras-joulukuun vaihteessa.

Vuodenvaihteen jälkeen RRI-kelien jälleen parantuessa alkoi kuulua kum­mia. Taajuuden 4719 indonesialainen oli mennyt aivan sekaisin, sillä nyt se kuulutti aivan selvästi olevansa ”Padang” . Kuuluvuuden vaihtelut ja lähe­tyksen lopettamisaika huomioon ottaen sumatralainen tuttu Padang ei kui­tenkaan sopinut suosiolla kuvioihin. Monet seikat osoittivat selvästi, että aseman täytyi sijaita jossakin Indonesi­an itäosassa kuten Makassarkin. Risti­riidan ratkaisemiseksi innokkaat silmä- parit katselivat karttoja. Ja katso: ar­voitus ratkesi — Kuandang Pohjois-Sulawesissa 50 km Gorontalosta! Mut­ta minne on hävinnyt Makassar taa­juudelta 4719? Miksi Kuandangin ta­paiseen pikkukaupunkiin on perustettu RRI-asema miltei Gorontalon aseman viereen? Miksi tämä uusi asema käyt­tää tarkalleen samaa normaalista poikkeavaa taajuutta kuin Makassar-vainaa? M iksi. . . ?

Maaliskuun lopussa löytyi kaivattu tietoketjun puuttuva rengas. Ruotsalainen LA-fanaatikkojen ”Shortwave Bulletin” esitteli saapuneita QSL:iä la­koonisesti: Tore Larsson har fått ett personligt brev från RRI Makassar där man skriver att man ej längre an­ropar Makassar utan Udjung Pan­dang. Tämä ratkaisi kiistan RRI 4719:stä, niin ainakin luultiin, kunnes syk­sy toi uutta vettä myllyyn. Siitä lähem­min alempana. RRI Makassarin ni­men vaihto olikin näin jälkeenpäin aja­tellen ainoa mahdollinen ratkaisu. Muut vastaukset kysymykseen ”mikä on RRI 4719?” olisivat jättäneet ilmaan aivan liian monta kysymysmerk­kiä. Indonesiasta saatu tieto ei ehkä ole aivan koko totuus (asema tuntuu jättä­vän ID:ssä paikannimen alkuosan pois), mutta osat sopivat muuten pai­kalleen hyvin ilman väkivaltaa. RRI-intoilijat saattoivat siis ryhtyä viettä­mään kesähorrosta asian poistuttua päiväjärjestyksestä.

Onko Pandang = Bandung?

29. lokakuuta 1972, normaali 60 metrin iltatarkistus. Taajuudella 5054 mukavaa kevyttä musiikkia ja puhetta indonesiaksi klo 2130 GMT. Kuulu­tuksissa mainittujen paikan- ja muiden nimien perusteella käynnissä lienee Itä-Indonesiaan tarkoitettu levytervehdysohjelma. Mutta mikä kumman asema ohjelmaa lähettää? Iltapäivällähän in­donesialaiset kuuluvat, senhän jokainen vähänkin asioista perillä oleva tietää. Asema kuuluu erinomaisesti. Olisiko­han Radio Singaporella (5051-54v kHz) erikoisohjelma Indonesiaan? Oh­jelma päättyy 2200, mutta kuuluttaja vain puhelee omiaan. Indonesialaisethan tunnetusti kuuluttavat nimensä hy­vin täsmällisesti tasatunnein, usko Sin­gaporeen vahvistuu. Käynnistän nauhoittimen, eihän sitä silti koskaan tie­ dä. . . 2201 kuuluttaja äänessä, sanoo selvästi Inilah Radio Republik Indonesia, Nusantara satu di Pandang, gelombang . . . meter. Siis vanha tuttu 4719:ltä uudella taajuudella. Aseman nimi selvisi tällä kerralla indonesialai­seksi poikkeuksellisen vaivattomasti.

Erehdys! Asia ei olekaan selvä. Mo­neen DX-lehteen ilmestyi loka-marraskuussa tieto, että Karoliineilla (siis suunnilleen Indonesian naapurissa) eräs tunnettu ja ensiluokkaisin välinein varustautunut kuuntelija oli tunnista­nut RRI Bandungin taajuudella 5054. Olisin luonnollisesti itsekin mielelläni kuullut Pandangia monin verroin har­ vinaisemman Bandungin, mutta nau­hoitus oli toista mieltä. Myös muut sei­kat olivat Bandungia vastaan: Nusantara-nimeä käyttäviä RRI-asemia on vain neljä (Makassar/Ujung Pan­dang, Jogjakarta, Medan ja Djajapura) ja historiallisten syiden vuoksi on lähes mahdotonta, että esim. Bandung voisi käyttää Nusantara-kuulutusta. Lähetysaika ei myöskään sovi Bandungille (2130 GMT = 04.30 Bandungin aikaa), etenkin kun otetaan huomioon ohjelman tyyppi. Marras-joulukuussa alkoi ulkomaisessa DX-lehdistössä näkyä lisää mai­nintoja RRI Bandungin kuulemisesta uudella taajuudella 5054 kHz. Jotkut kuuntelijat olivat vähän ymmällään, asema ei esimerkiksi lähettänyt samaa ohjelmaa kuin Bandung vanhastaan tunnetulla taajuudellaan 3204 kHz. Jo­ku kerettiläinen jopa rohkeni väittää, että 5054:n asema kuuluttaa samalla tavalla kuin RRI 4719 kHz.llä.

Werhokin veikkasi pieleen

Eiköhän sotku selviä W RTH:n il­mestyessä, ajateltiin. Indonesia onkin uudessa kirjassa hienosti järjestetty, runsaasti ennestään täysin tuntematto­mia asemia ja muuta mukavaa. Entä 5054:llä toimiva asema? Bandung. – BANDUNG! . . . ?? Erinomaisesta In­donesian osastosta saamme nimittäin kiittää suurelta osalta samaa kuunteli­jaa, joka todennäköisesti RRI Makas­sarin nimenmuutoksesta tietämättä oli alun pitäen tunnistanut ”Bandungin” 5054:llä. Yksinkertainen selitys, mutta se ei paljon lohduta.

Virallinen tai muunlainen vahvistus RRI 5054:n sijainnista puuttuu yhä tätä kirjoitettaessa, mutta seuraavat asiat ovat ainakin yhtä varmoja kuin viralliset tiedot RRI-asemista: asema 5054:llä ei ole Bandung, vaan sama asema joka on aikaisemmin tunnettu Makassarina.

Oppia ikä kaikki

Mikä on tällä kerralla kuulemma kaikkiin tarinoihin sisältyvä opetus? Oikeastaan voisi sanoa, ettei sitä ole. 5054 kHz.llä lähettävää asemaa RRI Bandungiksi luullut kuuntelija tunnis­ti aseman niin tarkasti ja vahvoin pe­ rustein kuin kuka tahansa muukin hä­nen asemassaan ja tiedoillaan olisi luul­tavasti tehnyt. Ulkomaisten lehtien lo­kien mukaan asema mainitsi ohjelmas­saan usein Jaavan ja Bandungin sekä kuulutti selvästi olevansa RRI Ban­dung. Kahden kirjaimen eron tulkitsee varmasti helpommin kuulo- tai lausumisvirheeksi kuin päätyy sellaiseen idi­oottimaiseen ajatukseen, että kyseessä onkin täysin uusi nimi. Toisaalta on vähintäänkin kummal­lista, että Indonesiaeksperttinä tunnet­tu kuuntelija ei ole ollut selvillä eräistä Indonesian kuuntelijalle hyvinkin oleellisista asioista. Makassarin nimen muutoksestahan mainittiin mm. leh­temme uutispalstalla suunnilleen vuosi sitten, ja 4719 kHz:n asema lienee Tyynellä merellä lähes maanvaiva. Nusantara-sanan merkitys asemakuulutuksessa selvitettiin perinpohjaisesti SDXK:laisille jo v. 1969 ja sitä on sittemmin jauhettu mm. lokipalstoilla tä­män tästä. Hieman piruillen voisi siis ajatella, että perimmäisenä syynä RRI 5054:n virheidentifiointiin onkin leh­temme liian pieni levikki.